ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

مطالب حقوقی گروه وکلای سناتعهد» یک رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص می‌تواند انجام یا عدم انجام آن را از دیگری بخواهد. تعهد اختصاص به امور مالی ندارد و هم تعهدات مالی داریم و هم تعهدات غیرمالی.

تعهد دارای سه رکن است:

 • موضوع؛ موضوع تعهد انجام یا خودداری از انجام کاری یا انتقال مال می‌تواند باشد.
 • طرف تعهد؛ تعهد دارای دو طرف است، متعهد یا مدیون و متعهدله یا دائن.
 • رابطه حقوقی؛ سومین رکن تعهد رابطه حقوقی میان متعهد و متعهدله است.

تعهد رابطه مستقیم با حق دینی دارد. رابطه حقوقی میان دائن و مدیون به لحاظ مدیون، تعهد و به لحاظ دائن، حق دینی نامیده می‌شود.

قرارداد

دسترسی آسان به مطلب

زمان انجام تعهد

 1.  حال: فاقد سررسید است و فوراً باید انجام شود، فوریت عرفی مقصود است.
 2. مؤجل: برای اجرای آن موعدی در آینده تعیین شده باشد (سررسید یا اجل)
 3. عندالمطالبه: اختیار انجام تعهد با متعهد له است مانند مهریه عندالمطالبه.در مورد تعهدات عندالمطالبه و تعهدات پولی (وجه نقد) متعهد له باید پرداخت را مطالبه کند و موعد هم رسیده باشد، اما در مورد تعهدات با اجل معین یا حال متعهد باید خود حسب مورد فوراً یا در سررسید تعهد را انجام بدهد.

اگر قراردادی به صورت مطلق باشد و در مورد موعد اجرا ساکت باشد چه باید کرد؟ اختلاف نظر است و باید اصل را بر حال بودن گذاشت.تعهد عندالمطالبه است و متعهد له باید انجام آن را از متعهد درخواست کرده باشد، تا متعهد مم به اجرای تعهدات قراردادی شود و به واسطه عدم انجام آن بتوان وی را مم به جبران خسارت نمود.

بار اثبات یا عدم انجام تعهد

آیا باید متعهد انجام تعهد را اثبات کند تا از مسئولیت جبران خسارت رهانیده شود یا اینکه باید متعهد له نقض عهد را اثبات کند تا بتواند جبران خسارت را مطالبه کند؟

در اقسام مختلف عقد متفاوت است:

 • موضوع تعهد نقل و انتقال یک مال باشد: بار اثبات انجام تعهد به عهده متعهد است.
 • موضوع تعهد انجام یک عمل باشد.
 • تعهد به وسیله: بار نقض عهد به عهده متعهد له است  تعهد به نتیجه : بار اثبات وفای به عهد به عهده متعهد است
 • موضوع تعهد خودداری از انجام یک فعل باشد: متعهد له باید نقض تعهد را اثبات کند.

ادامه مطلب در:   

اام به انجام تعهد در قرارداد


مطالب حقوقی گروه وکلای سنا

نحوه درخواست تامین دلیل

درخواست تامین دلیل می تواند کتبی یا شفاهی باشد پیش از اقامه دعوا یا هنگام دادرسی باشد. درخواست تامین دلیل در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات در حوزه آن واقع است مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل شده باشد که در این صورت باید به شورای مزبور داده شود. درخواست تامین دلیل که پیش از اقامه دعوا به دادگاه داده می شود چون باید در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت شده و به شعبه ای ارجاع شود باید ااماً در برگ چاپی مخصوص نوشته شود همچنین درخواست تامین دلیل که پس از اقامه دعوا به دادگاه داده می شود چون باید به دادگاهی داده شود که دلایل و امارات در حوزه آن است باید روی برگ دادخواست نوشته شود.

شرایط تأمین دلیل

تامین دلیل شرایطی دارد، شرایط تامین دلیل عبارتست از:

 1. حتما باید دلیل موجود باشد: تأمین دلیل حفظ دلیل موجود است و قرار نیست دلیل تحصیل شود، این دلایل ممکن است استماع شهادت شهود، تحقیق از مطلعین، اخذ نظریه کارشناسان و… باشد.
 2.  احتمال بدهیم که دلیل ممکن است از بین برود: اگر استفاده از دلایل موجود بعدها با شخصی انجام شود باید آن را حفظ کرد. اگر دلیل به گونه ای باشد که بعدها نتوان به همان شکل از آن استفاده نمود تأمین دلیل لازم است، در غیر این صورت موردی برای تأمین آن نیست.
 3. برای تامین دلیل مانعی وجود نداشته باشد: تأمین دلیل زمانی به عمل می‌آید که از آن جلوگیری نشود. مثلاً، پیمان‌کار ساختمان اجازه ورود به ساختمان جهت صورت‌برداری از کارش را ندهد در این صورت نمی‌توان از قوای عمومی استمداد نمود مگر اینکه دادگاه پس از احراز ترتیبی دهد که قرار با کمک مأمورین نیروی انتظامی و… احراز شود.

درخواست تامین دلیل

زمان طرح درخواست تامین دلیل و مرجع صالح

درخواست تامین دلیل را هم در هنگام دادرسی می توان تقدیم کرد و هم پیش از اقامه دعوا. مرجع صالح نیز همانگونه که ذکر شد دادگاهی است که دلایل و امارات در حوزه آن واقع شده اند. تامین و حفظ دلایل و امارات در صلاحیت شورای محلی است که دلایل و امارات در حوزه آن واقع است.

برای چه اموری می توان درخواست تامین دلیل داد؟

دلایل و اماراتی که می توان درخواست و دستور تامین آنها را داد به شیوه ای تمثیلی نه احصایی در ماده۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و «…. از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است…»می باشد. در قرار تامین دلیل باید دلایل و امارات موضوع تامین تصریح شود تا محدوده وظایف و اختیارات مامور مجری قرار مشخص بوده و اجرای قرار از این نظر با دشواری روبرو نشود.

تأمین دلیل خسارات وارده به اتومبیل زیان‌دیده

 با توجه به این‌ که مطابق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی موجب ضرر مادی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. در فرض سؤال شخص زیان‌دیده مدعی است که قسمتی از خسارات وی را بیمه تأمین کرده که با این تقدیر می‌تواند نسبت به مازاد خسارت، دعوای حقوقی طرح و اقامه کند. شرکت بیمه نیز در حدودی که پرداخت بیمه کرده است به قائم‌ مقامی متضرر، می‌تواند مطالبه خسارت کند.


ادامه مطلب در:

بررسی درخواست تامین دلیل


مطالب حقوقی گروه وکلای سنا

اقسام دستور موقت

دستور موقت انواع مختلفی دارد ولی این انواع از سه حالت خارج نیست. دستور موقت می تواند توقیف مال باشد یا انجام عمل می‌تواند باشد. همچنین ممکن است عدم انجام عمل باشد. با توجه به این که صدور دستور موقت بر ممنوعیت نقل و انتقال ملک به منزله توقیف آن است با لحاظ ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م.۱۳۷۹ حکم ماده ۵۶ ق.ا.ا.م. مبنی بر بطلان (عدم نفوذ) نقل و انتقالات قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده به نقل و انتقالات نسبت به مالی که دستور موقت بر ممنوعیت نقل و انتقال آن صادر شده نیز تسری دارد.

در چه مواردی دستور موقت صادر می گردد؟

دستور موقت در دو مورد صادر می شود:

 1. هرگاه تعیین تکلیف نسبت به موضوع و اموری فوریت داشته باشید.
 2. هرگاه ذینفع درخواست نماید.

و افراد ذیل می توانند درخواست صدور دستور موقت بنمایند:

 • خواهان (مدعی)
 • طرح کننده دعوای متقابل
 • خواهان دعوای اضافی
 • وارد ثالث
 • کسی که درخواست جلب ثالث می‌نماید.

دستور موقت

چه زمانی می توان دستور موقت را درخواست نمود؟

دستور موقت را می توان پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا مطرح نمود. (م ۳۱۸ ق.آ.د.م.) قبل از اقامه دعوا به این صورت است که در این صورت دستور موقت در برگ های چاپی مخصوص تنظیم و تقدیم می شود. (م ۳۱۸ ق.آ.د.م.)همچنین  دستور موقت را می توان ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا مطرح نمود. (م ۳۱۱ ق.آ.د.م.) ضمن اقامه دعوا به این صورت است که در این صورت در خود دادخواست تقدیمی راجع به صل دعوا مطرح می شود. دستور موقت را می‌توان پس از اقامه دعوا مطرح نمود (مستنبط از م ۳۱۳ ق.آ.د.م.)

دستور موقت پس از اقامه دعوا به دو صورت است

 1.  شفاهی: در حین دادرسی بوده و در صورتجلسه قید و به امضای درخواست کننده می‌رسد.
 2. کتبی: که بصورت کتبی و جدا از دادخواست اصلی راجع به دعوا مطرح می شود.

شرایط دستور موقت چیست؟

 • دستور موقت در صورتی صادر می شود که ذینفع آن را از دادگاه درخواست نموده باشد.
 • دستور موقت باید در اموری صادر شود که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. (م ۳۱۰ ق.آ.د.م.)
 • دادگاهی دستور موقت را صادر می کند که صالح به رسیدگی به اصل دعوا نیز می باشد.
 • درخواست صدور دستور موقت مستم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است.
 • اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیش بیاید و محتاج به دستور فوری است.
 • اشکالاتی که در جریان اسناد لازم الاجرای اداره ثبت پیش می آید.

ادامه مطلب در:     دستور موقت چیست؟


مطالب حقوقی گروه وکلای سنا

عناصر جرم خیانت در امانت

 • رکن قانونی
 • رکن مادی
 • رکن معنوی

جرم خیانت در امانت

رکن قانونی جرم خیانت در امانت

ماده ۶۷۴ تعزیرات قانون مجازات اسلامی: هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

رکن مادی: رفتار، شرایط، نتیجه(جرم خیانت در امانت)

 رفتار می تواند مشمول تصاحب مال امانی،تلف مال امانی،مفقود کردن مال امانی،استعمال مال امانی باشد. رفتار های فوق هم با فعل یا ترک فعل مثل اینکه امین عمدا مال امانی(خودرو) را در پارکینگ قرار ندهد و در خیابان رها با وزش طوفان خساراتی به خودرو وارد شود و تصاحب یعنی برخورد مالکانه کردن با مال مانند انتقال مال امانی به غیر، پس ندادن مال امانی

شرایطی که باید همه با هم باشند

 1. موضوع جرم عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
 2. سپردن مال به امین
 3. تعلق مال به غیر

ادامه مطلب در:    خیانت در امانت و تمام مطالب در باره خیانت


مطالب حقوقی گروه وکلای سنا

تصرف عدوانی یعنی چه؟

«تصرف عدوانی» عبارت از این است که فرضاً شخصی در خانه یا مغازه ای متصرف بوده و دیگری بی رضایت او و بدون مجوز قانونی آن را از تصرف متصرف خارج کند و خود جانشین او شود، در این حالت متصرف سابق می تواند به طرفیت متصرف لاحق دعوای تصرف عدوانی اقامه کند و خواستار اعاده تصرف خود گردد. قصد استفاده از مال به نفع خود را باید به منزله رکن واقعی تصرف تعبیر کرد. این رکن به این مساله دلالت دارد که استیلای دارنده مال به منزله رکن مادی هنگامی دارای ارزش بوده که به منزله رکن مادی استناد پذیر است که سلطه او بر مال برای خارج کردن از تصرف دیگران و به قصد استفاده شخصی از آن باشد.

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی کیفری یعنی چه؟

طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات؛ هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

 • تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات م را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
 • تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار را بنماید.

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری در یک نکته نهفته است و آن هم سوءنیت کیفری به عنوان یک عنصر لازم برای تصرف عدوانی کیفری است که در تصرف عدوانی حقوقی لازم نیست. عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی همین ماده است و البته یک قانون خاص نیز در این باب داریم که قانون جلوگیری از تصرف عداونی مصوب ۱۳۵۲ است که در سه ماده اول مقرر داشته است:

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری هر یک درحوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری‌ نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

 

ادامه مطلب در:    دعوای رفع تصرف عدوانی چیست؟


مطالب حقوقی گروه وکلای سنا

واژگان باطل، ابطال و فسخ معامله بسیار رایج است ولی تعداد زیادی از افراد تفاوت این واژگان را نمی دانند. ابطال معاملات ملکی همیشه برای مخاطبان دارای اهمیت بوده و تمایل به دانستن مقررات در این باب داشته اند. مثلا در ماده ۳۵۳ قانون مدنی می خوانیم: هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شود و درواقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. یا در ماده ۱۲۱۴ می خوانیم: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل که ناظر بر ابطال است. این که مراتب صحت و بطلان معامله چیست؟ تفاوت ابطال فسخ و اصلاح سند چیست؟ چه معاملاتی باطل هستند و برای دعوای ابطال معامله باید چه مقرراتی را رعایت کنیم؟ نحوه طرح دعوای ابطال معامله و دعاوی ای که در این باب مطرح می شود سوالات مخاطبان محترم از ما بوده است.

ابطال معامله

 

مراتب صحت و بطلان عقد

مراتب صحت و بطلان عقد عبارتند از:

 1. عدم نفوذ: برخی از شرایط را ندارد اما اهمیت آن به حدی نیست که موجب بطلان شود.
 2. بطلان (فساد): برخی از شرایط را ندارد به حدی که موجب بطلان عقد می گردد.

تفاوت ابطال، فسخ و اصلاح سند معامله

ابطال سند، سند را از ارزش و اعتبار انداخته و با باطل شدن آن کلیه آثار و اعتبار و ارزش استنادی سند از بین می رود و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث بی اعتبار بوده و قابلیت استناد ندارد. فسخ سند زمانی رخ می دهد که معامله به صورت رسمی منعقد شده منتها با تراضی طرفین و یا از طریق اعمال خیار قانونی معامله رسمی منحل شود و این انحلال سند رسمی طبق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر ثبت، ثبت می شود.ابطال سند ارزش و اعتبار سند را کلا از بین می برد و فسخ سند نیز انحلال سند را درپی دارد منتها اصلاح سند اعتبار سند را کلاً از بین نمی برد بلکه دلیل اصلاح سند این است که اشتباهی ثبتی در تنظیم یا صدور سند باعث می شود دارنده سند اصلاح آن را درخواست کند. اصلاح سند در صلاحیت هیات نظارت در اداره ثبت است و برای ابطال و فسخ معامله باید دعوا اقامه نمایید.

 

ادامه مطلب در: صفر تا صد ابطال معامله و نحوه طرح دعوای ابطال معامله


مطالب حقوقی گروه وکلای سنا

واژگان باطل، ابطال و فسخ معامله بسیار رایج است ولی تعداد زیادی از افراد تفاوت این واژگان را نمی دانند. ابطال معاملات ملکی همیشه برای مخاطبان دارای اهمیت بوده و تمایل به دانستن مقررات در این باب داشته اند. مثلا در ماده ۳۵۳ قانون مدنی می خوانیم: هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شود و درواقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. یا در ماده ۱۲۱۴ می خوانیم: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل که ناظر بر ابطال است. این که مراتب صحت و بطلان معامله چیست؟ تفاوت ابطال فسخ و اصلاح سند چیست؟ چه معاملاتی باطل هستند و برای دعوای ابطال معامله باید چه مقرراتی را رعایت کنیم؟ نحوه طرح دعوای ابطال معامله و دعاوی ای که در این باب مطرح می شود سوالات مخاطبان محترم از ما بوده است.

ابطال معاملهمراتب صحت و بطلان عقد

مراتب صحت و بطلان عقد عبارتند از:

 1. عدم نفوذ: برخی از شرایط را ندارد اما اهمیت آن به حدی نیست که موجب بطلان شود.
 2. بطلان (فساد): برخی از شرایط را ندارد به حدی که موجب بطلان عقد می گردد.

تفاوت ابطال، فسخ و اصلاح سند معامله

ابطال سند، سند را از ارزش و اعتبار انداخته و با باطل شدن آن کلیه آثار و اعتبار و ارزش استنادی سند از بین می رود و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث بی اعتبار بوده و قابلیت استناد ندارد. فسخ سند زمانی رخ می دهد که معامله به صورت رسمی منعقد شده منتها با تراضی طرفین و یا از طریق اعمال خیار قانونی معامله رسمی منحل شود و این انحلال سند رسمی طبق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر ثبت، ثبت می شود.ابطال سند ارزش و اعتبار سند را کلا از بین می برد و فسخ سند نیز انحلال سند را درپی دارد منتها اصلاح سند اعتبار سند را کلاً از بین نمی برد بلکه دلیل اصلاح سند این است که اشتباهی ثبتی در تنظیم یا صدور سند باعث می شود دارنده سند اصلاح آن را درخواست کند. اصلاح سند در صلاحیت هیات نظارت در اداره ثبت است و برای ابطال و فسخ معامله باید دعوا اقامه نمایید.

 

ادامه مطلب در:   داوری چیست؟


مطالب حقوقی گروه وکلای سنا

بیمه ثالث یا همان شخص ثالث: که در این بیمه خسارات به دو نوع جانی و مالی تقسیم می شود.

 خسارات مالی در بیمه ثالث: آسیب و ضرر هایی به جهت حوادث احاطه شده که به شخص ثالث وارد می شود.

 • تبصره ۱: کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون بیمه شخص ثالث دچار زیان‌های بدنی و مالی شوند به استثنای راننده مسبب حادثه از لحاظ این قانون ثالث تلقی می‌شود.

خسارات بدنی در بیمه ثالث: هرگونه دیه یا تاوان که صدمه زده باشد، و سبب شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی( جزئی یا کلی_ موقت و دائم) یا فوت شخص ثالث به جهت حوادث مشمول بیمه شده باشد.

 • تبصره ۲: خسارت‌های یاد شده با توجه به مدارک و مستندات پرونده خسارتی و آرای صادره توسط دادگاه‌ها و تا سقف تعهدهای خریداری شده و مندرج در کارت‌های بیمه‌نامه ثالث قابل جبران است.
 • تبصره ۳: در بیمه ثالث تعهدات جانی فوت و نقص عضو کامل هر نفر در هر سال بر اساس مصوبات قوه قضائیه که بر مبنای معادل حداقل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام می‌باشد و بر اساس ارزانترین نوع دیه که همان شتر است در ماه‌های عادی ۱۰۰ نفر شتر و چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف دیه کامل یک مرد مسلمان از ۱۰۰ نفر شتر به ۱/۳ یعنی (۱۳۳ نفر شتر) افزایش می‌یابد. ماههای حرام عبارتند از: (محرم، رجب، ذیغده، ذیحجه)
 • تبصره ۴: بیمه ثالث تعهد مالی: حداقل ۲/۵% دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام می‌باشد.

نحوه پرداخت دیه توسط بیمه

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های غرامت بدنی بیمه شخص ثالث

 • اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
 • اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
 • اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
 • اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
 • تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
 • تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری
 • تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه
 • تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین)
 • تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )
 • معاینه جسد
 • جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
 • انحصار وراثت نامحدود
 • قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
 • تصویر شناسنامه اولیاء دم ( بازماندگان )
 • رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین)

 

ادامه مطلب در: نحوه پرداخت دیه توسط بیمه


مطالب حقوقی گروه وکلای سنا

اد بودن افراد و نداشتن ترس و دغدغه در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است.هدف اعلامیه حقوق بشر بودن جهانی می باشد که همه افراد در آن از ترس و واهمه آزاد باشند. پس تهدید اشخاص که همیشه به دنبال خود ترس و واهمه دارد ناقض حقوق بشر می باشد. جرم تهدید ناظر به آینده می باشد. فرق جرم تهدید با اجبار در این است که در تهدید شخص مسلوب الاراده نمی گردد اما در اجبار شخص اراده ای برای انجام عمل ندارد و متهم نمودن وی به امری که در آن اراده ای نداشته است امری عقلانی نمی باشد.

در این مطلب می‌خوانید:

ویژگی های تهدید

 • جرم تهدید جرم مطلق می باشد به این معنی که به صرف گفتن عبارت رعب آمیز این جرم محقق می شود و ایراد خسارت و ضرر اصلا در این جرم موضوعیت ندارد
 • تهدید امری نسبی می باشد و صرف اینکه از کسی بترسیم تهدید محسوب نمی شود.
 • تحقق تهدید منوط به تحقق نتیجه تهدید نمی باشد و چه بسا اصلا نتیجه محقق نگردد
 • دروغ بودن تهدید هیچ تاثیری در میزان مجازات آن ندارد.
 • شخص تهدید شونده باید بداند که تهدید کننده قدرت انجام تهدید را داراست.مثلا اگر شخص سالمندی که توانایی حرکت ندارد دیگری را تهدید به آسیب عمیق جسمی کند
 • تهدید به هر نحو خواه شفاهی باشد، خواه کتبی خواه علنی باشد، خواه غیر علنی اعم از اینکه در خفا باشد یا در مکان های عمومی محقق می گردد
 • موضوع تحقق این جرم مانند توهین اشخاص حقیقی می باشد.
 • متعلق تهدید حتما نباید علیه بزه دیده باشد بلکه قانون تهدید کردن او به بستگانش را هم جرم انگاری کرده است.ولی اینکه آیا خویشان دور را هم شامل می شود یا خیر محل بحث است و شمول تهدید در این موارد بعید به نظر می رسد
 • خواسته تهدید کننده اهمیتی ندارد .حتی اگر هیچ درخواستی نداشته باشد، باز مشمول ماده قرار می‌گیرد.
 • تهدید کردن به هر نحو کفایت می‌کند. پیامک، ایمیل، یا تلفن همراه موضوعیت ندارد.

انواع تهدید

انواع تهدید

الف)تهدید به قتل

 طبق ماده ۶۶۹تعزیرات: هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

منظور از ضرر نفسی: ضرری است که متوجه جسم طرف مقابل باشد.مثل اینکه طرف مقابل را تهدید به قتل یا تهدید به قطع اعضا یا تهدید به قطعه قطعه کردن نماید.

منظور از ضرر شرفی: هر نوع ضرری است که متوجه آبروی فرد گردد.مانند اینکه روابط میان شخص و همسرش . اختلافات خانوادگی موضوع تهدید باشد.اگر همراه با تهدید جرم دیگری مانند قذف نیز رخ دهد به آن جرم نیز محکوم می‌گردد. مانند اینکه شخص بگوید به همه میگویم که تو کاری

منظور از ضرر مالی: ضرری است که متوجه حقوق مالی او گردد .مانند اینکه شخص بگوید: مغازه ات را خالی می‌کنم یا ماشینتو آتش میزنم

ادامه مطلب در:  جرم تهدید، انواع تهدید و مجازات جرم تهدید


مطالب حقوقی گروه وکلای سنا

کی از مشکلاتی که امروزه در کلانشهر ها و شهر های پرجمعیت وجود دارد مسائل مربوط به آلودگی هوا و ترافیک سنگین است. آلودگی هوا به حقیقتی در زندگی ساکنین پایتخت خصوصا در روزهای اخیر تبدیل شده است و تردد در هوای مه آلود و آمیخته به دود قصه هر روزمان شده است. به جز تهران همه روزه شاهد ترافیک سنگین در شهرهای کوچک هم هستیم. این مشکلات و پیامد های آن ها باعث شده پلیس راه و ترافیک به فکر راه چاره ای برای سبک کردن مسیر های تردد و رفت و آمد آسان تر خودروها بکند. مسئولین برای حل این مشکل، راه حل های زیادی ارائه داده اند،مثل تعطیلی مدارس، توقف فعالیت برخی کارخانه ها، ممنوعیت تردد کامیون ها و برخورد با خودروهای دودزا و البته ایجاد قانون طرح ترافیک. به دنبال این تصمیم, شورای عالی ترافیک, حق عبور و تردد را در ساعات خاصی از روز برای خودرو های خاصی ممنوع کرد و این طرح را به عنوان طرح زوج و فرد معرفی کرد. بر اساس این طرح، به غیر از خودرو‌ های در اختیار حمل و نقل عمومی و خودرو های متعلق به فعالیت‌های اورژانسی و تامین امنیت، سایر خودرو‌ های شخصی با محدودیت‌هایی برای ورود به مناطق پرتراکم مواجه می شوند، حتی تمامی ارگان های دولتی باید از این طرح پیروی کنند.

همه چیز درباره طرح ترافیک زوج و فرد

نحوه تشخیص پلاک زوج و فرد

 اگر هنوز نمی دانید که چطور متوجه زوج یا فرد بودن پلاک ماشین خود شوید باید توجه کنید که آخرین رقم پلاک و یا همان رقم آخر بخش سه رقمی پلاک معیار زوج بودن یا فرد بودن پلاک خودروی شما است. برای مثال اگر عدد سمت راست پلاک خودروی شما زوج بود می‌توانید در روزهای شنبه، دوشنبه، و چهارشنبه در خیابان ها تردد کنید. در صورت مغایرت پلاک خودرو شما به روز مورد نظر بر اساس قوانین طرح  زوج و فرد در سال ۹۸، مشمول جریمه خواهید بود.

ادامه مطلب در:  همه چیز درباره طرح ترافیک زوج و فرد


مطالب حقوقی گروه وکلای سنا

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

فروشگاه اینترنتی آهن و میلگرد اشخانی طراحی سایت گروه تولیدی و فروشگاه ماه الکتریک سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی , گزارش تخصصی شورای دانش آموزی دکتر حسابی اکولوژی۱۶ آپشن خودرو | استریو آرام جاسپر | مجله خودرو